SBM Techniczna
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa
ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Main Image
Slajd 1 z 8
 
Użytkownik: Hasło:
 
Rozliczenia
 
Aktualności
 
Repozytorium
 
Galeria
 
Kontakt
 
O nas
 
Wiadomość:
Życzenia Wielkanocne
Wiadomość: Życzenia Wielkanocne
aktualizacja: 2019-04-16
aktualizacja: 2019-04-16

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy S.B.M. "Techniczna"

składają Państwu życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych,  smacznego jajka, mokrego dyngusa

oraz wszelkiej pomyślności

 

 

 

 

 

Wiadomość:
Komunikat
Wiadomość: Komunikat
aktualizacja: 2019-04-12
aktualizacja: 2019-04-12

Administracja S.B.M. „Techniczna” informuje, że dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 22.04.2019 r. nie odbędzie się gdyż przypada w dniu wolnym od pracy (Święta Wielkanocne)

Zapraszamy na dyżur w dniu 20.05.2019 r. o godz. 1800, który pełnić będzie Pan Adam Iwan.

Wiadomość:
Komunikat Rady Nadzorczej SBM "Techniczna"
Wiadomość: Komunikat Rady Nadzorczej SBM "Techniczna"
aktualizacja: 2019-04-10
aktualizacja: 2019-04-10

Członkowie Spółdzielni i Mieszkańcy

SBM "Techniczna"

 

Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu w dniu 09 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji i składu Członka Zarządu p. Henryka Gierełło.

W ramach sprawowanych funkcji nadzorczych nad pracą Zarządu Rada Nadzorcza stwierdziła utratę zaufania oraz możliwości efektywnego zarządzania Spółdzielnią przez Członka Zarządu.

Dlatego z uwagi na konieczność realizacji przez Radę Nadzorczą celu jakim jest wzrost efektywności działania Spółdzielni dla Spółdzielców, wynikający z treści § 45 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła o odwołaniu Członka Zarządu i przyjęciu Regulaminu konkursu zapewniającego, jako element pomocniczy, transparentności w procesie wyłaniania kandydatur osób mogących piastować funkcje w składzie Zarządu.

Jednocześnie w celu dochowania zapisów § 49 ust. 1 w związku z § 45 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanowiła o czasowym delegowaniu przedstawiciela Rady Nadzorczej p. Dariusza Sikory do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas określony tj. do czasu wyłonienia Członka Zarządu na zasadach określonych w Statucie S.B.M. „Techniczna” i w Regulaminie konkursu na stanowisko w Zarządzie S.B.M. „Techniczna”. Czasowe pełnienie funkcji Członka Zarządu będzie nieodpłatne.

Szanowni Państwo, powyższe zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia wzrostu zaangażowania i inicjatywy po stronie Zarządu w sprawy związane z funkcjonowaniem oraz przyszłością Spółdzielni oraz zwiększenia efektywności współpracy Zarządu ze Spółdzielcami.

 

 

 

 Rada Nadzorcza

Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Techniczna”

Wiadomość:
Wywóz gabarytów
Wiadomość: Wywóz gabarytów
aktualizacja: 2019-04-05
aktualizacja: 2019-04-05

Administracja SBM "Techniczna" informuje, że kolejny termin wywozu gabarytów z naszego Osiedla wyznaczono na

19 kwietnia 2019 r.

Prosimy mieszkańców o wystawianie gabarytów do wyznaczonego terminu przy altanach śmietnikowych!

https://miasto.suez.pl/link/calendar/WAW8

 

Wiadomość:
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Wiadomość: Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
aktualizacja: 2019-03-15
aktualizacja: 2019-03-15

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019, zgodnie z art. 74 ust. 1 znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn.zm.).

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane negatywnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów

https://warszawa19115.pl/-/bonifikata-od-oplat-rocznych-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego-udzielana-osobom-fizycznym-jezeli-dochod-miesieczny-na-jednego-czlonka-gospodarstwa-domo

Poniżej załączamy druk

BM-02-01 Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej i oświadczenie - m.st. Warszawa

 

Bonifikata od opłaty, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub
wykorzystywana na cele mieszkaniowe, udzielana osobom fizycznym, jeżeli
dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie
przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona

 
BM/02/01/K
Krok po kroku
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij odpowiedni wniosek (patrz: Pliki do pobrania).
2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
3. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy osobiście lub
korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru).
4. Osoba fizyczna, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, korzysta z bonifikaty w formie
ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynku. Wysokość ulgi powinna
odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni
lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty. Członkowie spółdzielni
mieszkaniowych składają wnioski do spółdzielni mieszkaniowej.
Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa .
Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie przez Urząd m.st. Warszawy .
Wymagane Dokumenty
1. Wniosek (wraz z oświadczeniem) o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej wraz
z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.
2. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez Pełnomocnika określające prawidłowo
zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono
pełnomocnictwa.
Opłaty
Brak opłaty za złożenie wniosku.
Miejsce złożenia i odbioru
1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb
Państwa - reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy
2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy - właściwy z uwagi na miejsce położenia
nieruchomości, w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa.
Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
Jednostka odpowiedzialna
1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy - w przypadku nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.
Termin odpowiedzi
• Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. Sprawa
rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kodeksu postępowania
administracyjnego nie mają zastosowania.
• Wnioski mogą być rozpatrzone po opublikowaniu komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na
podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Brak.
Uwagi
1. Doręczenie wniosku o bonifikatę od opłaty rocznej powinno nastąpić w formie pisemnej.
2. Podstawą przyznania bonifikaty jest spełnienie kryterium dochodowego zgodnie z art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , zwanej dalej ugn: ”Osobom
fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie
przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na
podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), właściwy organ udziela na ich wniosek
50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe
lub wykorzystywana na te cele”.
3. Osoby ubiegające się o uzyskanie w/w bonifikaty, do czasu rozpoznania wniosku, zobowiązane są
do wniesienia opłaty do dnia 31 marca w pełnej wysokości (100%), chyba, że złożą nie później
niż 14 dni przed upływem terminu płatności wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty
rocznej ( art. 71 ust. 4 ugn). Właściwy organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający
danego roku kalendarzowego ( art. 71 ust. 4 ugn).
4. W przypadku odmowy udzielenia bonifikaty opłata roczna jest wymagalna w pełnej wysokości na
dzień 31 marca danego roku.
5. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu.
6. Każdy dochód jest wliczany do dochodu stanowiącego podstawę obliczeń przy rozpatrywaniu
wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego , z
wyjątkiem świadczeń enumeratywnie wyliczonych w art. 3 ust. 3 zd. 2 ustawy z 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180):
• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia
dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z
pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi
pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów,
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 690) świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.), dodatku wychowawczego, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) oraz dopłaty do czynszu, o której mowa w
ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1540).
7. Dochód miesięczny, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ugn, jest obliczany jako średnia miesięczna
z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku
poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki
udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
8. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika
wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim
zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
9. Do wniosku, oprócz oświadczenia o dochodach należy załączyć stosowne dokumenty:
• przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w
którym składany jest wniosek, wydane przez Urząd Skarbowy,
• UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie
stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty.
• przez osoby będące emerytami i rencistami: zaświadczenie wydane przez ZUS lub
Urząd Skarbowy,
• w przypadku braku dochodu należy złożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu
Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy,
• zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,
• studenci winni dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją o pobieraniu (i w jakiej
wysokości) lub niepobieraniu stypendium.
10.Warunkami koniecznymi do spełnienia, przy udzielaniu 50% bonifikaty od opłaty rocznej jest
przeznaczenie nieruchomości/lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanie na te
cele. Nieruchomość/lokal nie może być: przedmiotem umowy najmu, użyczenia bądź oddania do
korzystania. W przedmiotowej nieruchomości/lokalu nie może być prowadzona działalność
gospodarcza.
11.W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w art. 73 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 74
ust. 1 ugn, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.
12.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.
13.W przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika koniecznym jest załączenie pełnomocnictwa
określającego prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby,
której udzielono pełnomocnictwa.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Wiadomość:
Informacja dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
Wiadomość: Informacja dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
aktualizacja: 2019-03-06
aktualizacja: 2019-03-06

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe grunty na których położona jest Spółdzielnia uległo przekształceniu.

Zgodnie z powyżej wskazaną ustawą przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. W tym wypadku będą to Członkowie Spółdzielni, który wyodrębnili własność swoich lokali, w zakresie pozostałych nieruchomości - Spółdzielnia. Należy pamiętać, że w przypadku lokali spółdzielczych własnościowych współwłaścicielem udziałów w części gruntu będzie Spółdzielnia.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę należy wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Zgodnie z uchwałą Nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości udzielono 98% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty przekształceniowej. Bonifikata, o której mowa powyżej obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wpis przekształconego prawa własności do księgi wieczystej nieruchomości następował będzie na podstawie zaświadczenia wydawanego, w przypadku gruntów na których wzniesiono budynki Spółdzielni, przez Prezydenta m.st. Warszawy. Zaświadczenie to powinno zostać wydane z urzędu najpóźniej w czasie do 12 miesięcy od dnia przekształcenia się gruntu. W przypadku wniosku właściciela gruntu o wydanie w/w zaświadczenia organ zobowiązany do jego wydania będzie miał na to 4 miesiące od otrzymania wniosku. Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu organ będzie zobowiązany wydać zaświadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia.

Organ doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.

Właściwy organ przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Zawiadomienie o wpisie sąd doręcza na adres wskazany w zaświadczeniu. Doręczenie zawiadomienia na taki adres uważa się za dokonane. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu wpisu roszczenia o opłatę dokonuje się w księdze wieczystej prowadzonej dla tego lokalu.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres wnoszenia opłaty, opłata wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu. Ustalona w postępowaniu wysokość opłaty obowiązuje od dnia przekształcenia.

W przypadku wyodrębnienia własności lokalu po dniu 1 stycznia 2019 r. w budynku położonym na gruncie objętym przekształceniem obowiązek wnoszenia opłaty obciąża właściciela tego lokalu w wysokości proporcjonalnej do udziału we współwłasności gruntu związanego z własnością lokalu.

Wiadomość:
Decyzje w sprawie usunięcia drzew
Wiadomość: Decyzje w sprawie usunięcia drzew
aktualizacja: 2019-02-18
aktualizacja: 2019-02-18

Administracja S.B.M. "Techniczna" informuje, że w związku z wnioskami Spółdzielni złożonymi w dniu 02.11.2018 r. dotyczącymi wydania zgody na usunięcie 3 szt. drzew na nieruchomości 6 (działka nr 41) oraz 6 szt. drzew na nieruchomości 5 (działka nr 39) Zarząd Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy wszczął postępowania w tej sprawie.

Po rozpatrzeniu wniosków Spółdzielni i zakończeniu postępowań Zarząd Dzielnicy Ursynów zezwolił na:

 • usunięcie 3 drzew (orzecha włoskiego, brzozy brodawkowatej i jarząbu pospolitego) - Decyzja nr 14/2019 z dnia 22.01.2019 r.  (kliknij tutaj)
 • usunięcie 4 drzew (brzóz brodawkowatych i klonu jesionolistnego) - Decyzja nr 27/2019 z dnia 04.02.2019 r.       (kliknij tutaj)

Termin usunięcia powyższych drzew ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

 

Wiadomość:
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych
Wiadomość: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych
aktualizacja: 2018-12-17
aktualizacja: 2018-12-17

Szanowni Mieszkańcy,

Od 01.01.2019 r. wchodzą w życie nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów komunalnych.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie będzie wprowadzany stopniowo.

Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do pięciu pojemników - jeżeli w altanie stoi 5 pojemników, jeśli 3 – segregujemy według dotychczasowego systemu:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),
 • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),
 • dodatkowo - odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

 • do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”papier”,
 • do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
 • dla opakowań ze szkła - kolor zielony, napis „szkło”,
 • dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy, napis „bio”,
 • dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
 • dla odpadów zielonych - kolor szary, napis „odpady zielone”,
 • dla odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „odpady zmieszane”,
 • do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.

 Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa wielolokalowa:

 • papier – co dwa tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
 • szkło – co cztery tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
 • bio – co tydzień,
 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
 • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;


   W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, Rada Warszawy przyjęła następujące zmiany w Regulaminie:

 • wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada,
 • dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów,
 • obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące),
 • możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza na stronie
www.czysta.um.warszawa.pl 
 
Poprzez Miejski Kontakt z Mieszkańcami 19115 Warszawa, można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

Wiadomość:
INFORMACJE STAŁE
Wiadomość: INFORMACJE STAŁE
aktualizacja: 2019-03-27
aktualizacja: 2019-03-27

PLAN REMONTÓW NA 2019 ROK (pdf)

Harmonogram prac remontowych w 2019 r. (pdf)

 

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO

Pismo Zarządu do Członków/Mieszkańców Osiedla S.B.M. "Techniczna" pdf.

 

Szanowni Państwo!

Miejsca postojowe w garażach podziemnych wielostanowiskowych służą wyłącznie do przechowywania samochodów!!! Dopuszczamy przechowanie innych pojazdów typu motocykl, rower, jeżeli to nie przeszkadza innym użytkownikom.

Zabronione jest przechowywanie innych przedmiotów na stanowiskach postojowych jak materiały, opakowania, stare meble itp. Przepisy przeciwpożarowe są w tej sprawie bardzo rygorystyczne.

Prosimy zatem o pilne usunięcie ze stanowisk wszystkich przedmiotów innych niż pojazdy.

Administracja Osiedla S.B.M. „Techniczna”

 

Przeczytaj ZASADY PRZEPROWADZANIA REMONTÓW W S.B.M. "TECHNICZNA".pdf

 

Twoim Dzielnicowym jest sierż. Mariusz Libuszowski.

Interesantów przyjmuje w komisariacie policji W-wa Ursynów przy ul. Janowskiego 7, pok. nr 216
tel. +48 (22) 603 15 14, kom. +48 600 997 318

UWAGA !!!

Dla ułatwienia kontaktu z dzielnicowym prosimy dzwonić pod nr tel. +48 (22) 603 19 78, pod którym można zgłaszać wiadomości i sprawy wynikłe po godzinach dyżuru dzielnicowego.

Oficer dyżurny KP Ursynów tel. +48 (22) 603 19 78
Telefon pogotowia Policji +48 (22) 603 19 78
email: policja@mokotow.waw.pl