SBM Techniczna
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa
ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Main Image
Slajd 1 z 8
 
Użytkownik: Hasło:
 
Rozliczenia
 
Aktualności
 
Repozytorium
 
Galeria
 
Kontakt
 
O nas
 
Wiadomość:
Wywóz gabarytów
Wiadomość: Wywóz gabarytów
aktualizacja: 2019-11-14
aktualizacja: 2019-11-14

Administracja S.B.M. "Techniczna" informuje, że kolejny termin wywozu gabarytów z naszego Osiedla wyznaczono na

29 listopada 2019 r.

Prosimy mieszkańców o wystawianie gabarytów do wyznaczonego terminu przy altanach śmietnikowych!

Wiadomość:
Dyżur członka Rady Nadzorczej
Wiadomość: Dyżur członka Rady Nadzorczej
aktualizacja: 2019-11-13
aktualizacja: 2019-11-13

S.B.M. "Techniczna" informuje, że w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w biurze Spółdzielni

dyżur członka Rady pełnić będzie Pani Małgorzata Woźniak.

Na dyżurze będzie możliwość uzyskania informacji na temat osiedlowej zieleni.

Serdecznie zapraszamy

Wiadomość:
DOSADZENIA
Wiadomość: DOSADZENIA
aktualizacja: 2019-11-06
aktualizacja: 2019-11-06

Administracja Spółdzielni informuje, że zgodnie z Decyzjami nr 14/2019 i 27/2019 Zarządu Dzielnicy Ursynów

w dniu 05 listopada 2019 r. zostały dokonane nowe nasadzenia drzew:

-  4 brzozy pożyteczne na terenie Kolonii 5

-  4 klony czerwone na terenie Kolonii 6

Wiadomość:
Ogłoszenie
Wiadomość: Ogłoszenie
aktualizacja: 2019-10-14
aktualizacja: 2019-10-14

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Techniczna”

ul. Zawadowskiego 5, 02-781 Warszawa

wynajmie bezpośrednio

lokal użytkowy o pow. 105 m² w budynku Zaolziańska 9

na strzeżonym osiedlu zamkniętym.

Lokal z osobnym wejściem, do remontu.

Warunki umowy do uzgodnienia.

 

KONTAKT: (22) 644-54-19

Wiadomość:
WYWÓZ ELEKTROŚMIECI
Wiadomość: WYWÓZ ELEKTROŚMIECI
aktualizacja: 2019-05-27
aktualizacja: 2019-05-27

Na terenie dzielnicy Ursynów można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dowolnej ilości w każdą sobotę od 10.00 do 14.00 na parkingu przy ul. Indiry Gandhi przed kortem tenisowym sąsiadującym z Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kossutha. Istnieje również możliwośćbezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z domu.

W Warszawie uruchomiony został program bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci (np. pralek, kuchenek elektrycznych, lodówek) bezpośrednio z domów. W celu ustalenia terminu odbioru zużytego sprzętu wystarczy zadzwonić pod numer 2222 333 00 lub wypełnić formularz zgłoszeniowy. Usługa jest bezpłatna.

Wiadomość:
Informacja dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
Wiadomość: Informacja dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
aktualizacja: 2019-03-06
aktualizacja: 2019-03-06

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe grunty na których położona jest Spółdzielnia uległo przekształceniu.

Zgodnie z powyżej wskazaną ustawą przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. W tym wypadku będą to Członkowie Spółdzielni, który wyodrębnili własność swoich lokali, w zakresie pozostałych nieruchomości - Spółdzielnia. Należy pamiętać, że w przypadku lokali spółdzielczych własnościowych współwłaścicielem udziałów w części gruntu będzie Spółdzielnia.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę należy wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Zgodnie z uchwałą Nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości udzielono 98% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty przekształceniowej. Bonifikata, o której mowa powyżej obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wpis przekształconego prawa własności do księgi wieczystej nieruchomości następował będzie na podstawie zaświadczenia wydawanego, w przypadku gruntów na których wzniesiono budynki Spółdzielni, przez Prezydenta m.st. Warszawy. Zaświadczenie to powinno zostać wydane z urzędu najpóźniej w czasie do 12 miesięcy od dnia przekształcenia się gruntu. W przypadku wniosku właściciela gruntu o wydanie w/w zaświadczenia organ zobowiązany do jego wydania będzie miał na to 4 miesiące od otrzymania wniosku. Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu organ będzie zobowiązany wydać zaświadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia.

Organ doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.

Właściwy organ przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Zawiadomienie o wpisie sąd doręcza na adres wskazany w zaświadczeniu. Doręczenie zawiadomienia na taki adres uważa się za dokonane. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu wpisu roszczenia o opłatę dokonuje się w księdze wieczystej prowadzonej dla tego lokalu.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres wnoszenia opłaty, opłata wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu. Ustalona w postępowaniu wysokość opłaty obowiązuje od dnia przekształcenia.

W przypadku wyodrębnienia własności lokalu po dniu 1 stycznia 2019 r. w budynku położonym na gruncie objętym przekształceniem obowiązek wnoszenia opłaty obciąża właściciela tego lokalu w wysokości proporcjonalnej do udziału we współwłasności gruntu związanego z własnością lokalu.

Wiadomość:
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych
Wiadomość: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych
aktualizacja: 2018-12-17
aktualizacja: 2018-12-17

Szanowni Mieszkańcy,

Od 01.01.2019 r. wchodzą w życie nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów komunalnych.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie będzie wprowadzany stopniowo.

Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do pięciu pojemników - jeżeli w altanie stoi 5 pojemników, jeśli 3 – segregujemy według dotychczasowego systemu:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),
 • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),
 • dodatkowo - odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

 • do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”papier”,
 • do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
 • dla opakowań ze szkła - kolor zielony, napis „szkło”,
 • dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy, napis „bio”,
 • dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
 • dla odpadów zielonych - kolor szary, napis „odpady zielone”,
 • dla odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „odpady zmieszane”,
 • do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.

 Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa wielolokalowa:

 • papier – co dwa tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
 • szkło – co cztery tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
 • bio – co tydzień,
 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
 • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;


   W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, Rada Warszawy przyjęła następujące zmiany w Regulaminie:

 • wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada,
 • dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów,
 • obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące),
 • możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza na stronie
www.czysta.um.warszawa.pl 
 
Poprzez Miejski Kontakt z Mieszkańcami 19115 Warszawa, można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

Wiadomość:
INFORMACJE STAŁE
Wiadomość: INFORMACJE STAŁE
aktualizacja: 2019-09-27
aktualizacja: 2019-09-27

Plan Remontów na 2019 r. po korekcie (pdf)

Harmonogram prac remontowych w 2019 r. po korekcie (pdf)

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO

Pismo Zarządu do Członków/Mieszkańców Osiedla S.B.M. "Techniczna" pdf.

 

Szanowni Państwo!

Miejsca postojowe w garażach podziemnych wielostanowiskowych służą wyłącznie do przechowywania samochodów!!! Dopuszczamy przechowanie innych pojazdów typu motocykl, rower, jeżeli to nie przeszkadza innym użytkownikom.

Zabronione jest przechowywanie innych przedmiotów na stanowiskach postojowych jak materiały, opakowania, stare meble itp. Przepisy przeciwpożarowe są w tej sprawie bardzo rygorystyczne.

Prosimy zatem o pilne usunięcie ze stanowisk wszystkich przedmiotów innych niż pojazdy.

Administracja Osiedla S.B.M. „Techniczna”

 

Przeczytaj ZASADY PRZEPROWADZANIA REMONTÓW W S.B.M. "TECHNICZNA".pdf

 

Twoim Dzielnicowym jest sierż. Mariusz Libuszowski.

Interesantów przyjmuje w komisariacie policji W-wa Ursynów przy ul. Janowskiego 7, pok. nr 216
tel. +48 (22) 603 15 14, kom. +48 600 997 318

UWAGA !!!

Dla ułatwienia kontaktu z dzielnicowym prosimy dzwonić pod nr tel. +48 (22) 603 19 78, pod którym można zgłaszać wiadomości i sprawy wynikłe po godzinach dyżuru dzielnicowego.

Oficer dyżurny KP Ursynów tel. +48 (22) 603 19 78
Telefon pogotowia Policji +48 (22) 603 19 78
email: policja@mokotow.waw.pl