SBM Techniczna
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa
ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Main Image
Slajd 1 z 8
 
Użytkownik: Hasło:
 
Rozliczenia
 
Aktualności
 
Repozytorium
 
Galeria
 
Kontakt
 
O nas
 
Wiadomość:
Usunięcie drzew na Kolonii 5
Wiadomość: Usunięcie drzew na Kolonii 5
aktualizacja: 2019-02-19
aktualizacja: 2019-02-19

Administracja S.B.M. "Techniczna" informuje, że zgodnie z Decyzją nr 27/2019 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 04.02.19 r.:

 • w dniu 21 lutego 2019 r. planowana jest wycinka klonu jesionolistnego rosnącego w odległości 2 m od budynku gospodarczego i 3 m od chodnika, od zachodniej strony budynku Zaolziańska 5.
 • w dniu 22 lutego 2019 r. planowana jest wycinka dwóch brzóz brodawkowatych znajdujących się w sąsiedztwie placu zabaw na Kolonii 5, przy ciągach pieszych budynku Paszkiewicza 4.

Spółdzielnia w zamian za usuwane drzewa dokona nowych nasadzeń w okresie wiosennym.

Wiadomość:
Decyzje w sprawie usunięcia drzew
Wiadomość: Decyzje w sprawie usunięcia drzew
aktualizacja: 2019-02-18
aktualizacja: 2019-02-18

Administracja S.B.M. "Techniczna" informuje, że w związku z wnioskami Spółdzielni złożonymi w dniu 02.11.2018 r. dotyczącymi wydania zgody na usunięcie 3 szt. drzew na nieruchomości 6 (działka nr 41) oraz 6 szt. drzew na nieruchomości 5 (działka nr 39) Zarząd Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy wszczął postępowania w tej sprawie.

Po rozpatrzeniu wniosków Spółdzielni i zakończeniu postępowań Zarząd Dzielnicy Ursynów zezwolił na:

 • usunięcie 3 drzew (orzecha włoskiego, brzozy brodawkowatej i jarząbu pospolitego) - Decyzja nr 14/2019 z dnia 22.01.2019 r.  (kliknij tutaj)
 • usunięcie 4 drzew (brzóz brodawkowatych i klonu jesionolistnego) - Decyzja nr 27/2019 z dnia 04.02.2019 r.       (kliknij tutaj)

Termin usunięcia powyższych drzew ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

 

Wiadomość:
Wywóz gabarytów
Wiadomość: Wywóz gabarytów
aktualizacja: 2019-02-11
aktualizacja: 2019-02-11

Administracja SBM "Techniczna" informuje, że kolejny termin wywozu gabarytów z naszego Osiedla wyznaczono na

22 lutego 2019 r.

Prosimy mieszkańców o wystawianie gabarytów do wyznaczonego terminu przy altanach śmietnikowych!

Wiadomość:
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych
Wiadomość: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych
aktualizacja: 2018-12-17
aktualizacja: 2018-12-17

Szanowni Mieszkańcy,

Od 01.01.2019 r. wchodzą w życie nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów komunalnych.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie będzie wprowadzany stopniowo.

Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do pięciu pojemników - jeżeli w altanie stoi 5 pojemników, jeśli 3 – segregujemy według dotychczasowego systemu:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),
 • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),
 • dodatkowo - odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

 • do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”papier”,
 • do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
 • dla opakowań ze szkła - kolor zielony, napis „szkło”,
 • dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy, napis „bio”,
 • dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
 • dla odpadów zielonych - kolor szary, napis „odpady zielone”,
 • dla odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „odpady zmieszane”,
 • do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.

 Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa wielolokalowa:

 • papier – co dwa tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
 • szkło – co cztery tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
 • bio – co tydzień,
 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
 • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;


   W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, Rada Warszawy przyjęła następujące zmiany w Regulaminie:

 • wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada,
 • dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów,
 • obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące),
 • możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza na stronie
www.czysta.um.warszawa.pl 
 
Poprzez Miejski Kontakt z Mieszkańcami 19115 Warszawa, można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

Wiadomość:
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO
Wiadomość: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO
aktualizacja: 2018-05-30
aktualizacja: 2018-05-30

25 maja weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jego przepisy dotyczą wszystkich firm, które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych.

Pismo Zarządu do Członków/Mieszkańców Osiedla S.B.M. "Techniczna" pdf.

Wiadomość:
Do Mieszkańców Osiedla korzystających z garaży wielostanowiskowych
Wiadomość: Do Mieszkańców Osiedla korzystających z garaży wielostanowiskowych
aktualizacja: 2017-09-06
aktualizacja: 2017-09-06

Szanowni Państwo!

Miejsca postojowe w garażach podziemnych wielostanowiskowych służą wyłącznie do przechowywania samochodów!!! Dopuszczamy przechowanie innych pojazdów typu motocykl, rower, jeżeli to nie przeszkadza innym użytkownikom.

Zabronione jest przechowywanie innych przedmiotów na stanowiskach postojowych jak materiały, opakowania, stare meble itp. Przepisy przeciwpożarowe są w tej sprawie bardzo rygorystyczne.

Prosimy zatem o pilne usunięcie ze stanowisk wszystkich przedmiotów innych niż pojazdy.

Administracja Osiedla S.B.M. „Techniczna”

Wiadomość:
Zasady przeprowadzania remontów
Wiadomość: Zasady przeprowadzania remontów
aktualizacja: 2017-04-07
aktualizacja: 2017-04-07

W ZWIĄZKU Z NARUSZANIEM ZASAD PRZEPROWADZANIA REMONTÓW W ZAKRESIE NALEŻĄCYM DO LOKATORÓW PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ O PODSTAWOWYCH UREGULOWANIACH W TYM ZAKRESIE

Przeczytaj PRZEPROWADZANIA REMONTÓW.pdf

Administracja SBM „Techniczna”


Wiadomość:
POLICJA informuje
Wiadomość: POLICJA informuje
aktualizacja: 2017-04-07
aktualizacja: 2017-04-07

Twoim Dzielnicowym jest sierż. Mariusz Libuszowski.

Interesantów przyjmuje w komisariacie policji W-wa Ursynów przy ul. Janowskiego 7, pok. nr 216
tel. +48 (22) 603 15 14, kom. +48 600 997 318

UWAGA !!!

Dla ułatwienia kontaktu z dzielnicowym prosimy dzwonić pod nr tel. +48 (22) 603 19 78, pod którym można zgłaszać wiadomości i sprawy wynikłe po godzinach dyżuru dzielnicowego.

Oficer dyżurny KP Ursynów tel. +48 (22) 603 19 78
Telefon pogotowia Policji +48 (22) 603 19 78
email: policja@mokotow.waw.pl

Wiadomość:
Wyjaśnienia dotyczące systemu logowania
Wiadomość: Wyjaśnienia dotyczące systemu logowania
aktualizacja: 2017-04-07
aktualizacja: 2017-04-07

Zarząd S.B.M. „Techniczna” informuje, że działania zmierzające do wprowadzenia systemu logowania się na stronie internetowej są zgodne z obowiązującym prawem.

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2009 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. Akt K 64/07 (sentencja została ogłoszona dnia 27 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 117, poz. 988), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z p. zm. rozumiany w ten sposób, że dotyczy udostępniania wskazanych w nim dokumentów wyłącznie członkom spółdzielni mieszkaniowej jest zgodny z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 49 i art. 51 ust. 2 i 4 Konstytucji.

Art. 81 ust. 3 u.s.m. brzmi: „Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.”

Z uzasadnienia powołanego wyżej wyroku T.K.

„W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, art. 81 ust. 3 u.s.m. powinien być interpretowany systemowo, która to wykładnia warunkuje zgodność tego przepisu z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji, gwarantującym autonomię informacyjną jednostki. Kwestionowany w niniejszej sprawie przepis znajduje się w rozdziale 11 u.s.m. zatytułowanym „Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej”. Zatem konstytucyjnie uprawniona interpretacja art. 81 ust. 3 u.s.m. nakazuje przypisanie przewidzianych w nim uprawnień jedynie członkom spółdzielni mieszkaniowej. Udostępnianie osobom spoza tego kręgu statutu, regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia. Tym samym powodowałoby nieuprawnione ograniczenie prawa do ochrony danych osobowych przysługującego w tym przypadku członkom spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście powyższe ustalenia determinują przyjęcie określonych rozwiązań technicznych, które zapewniłyby dostęp do dokumentów zawartych na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej tylko osobom uprawnionym, a więc członkom spółdzielni (np. system logowania się na stronie za pomocą określonego hasła).”

WYROK Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2009 Sygn.akt K 64/07